Mitteldeutsche GPC-Wiegemeisterschaft • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
282   1327.2 Melka 2022 1705.3 Melka 2021 x 1575 Melka 2021 389 2 1
1168   219.6 Hempel 2022 2169.3 Daho 2021 x 1542 Urena 2019 208 209 5